ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFISCH VOORNE

LET OP: Aangezien grafische vormgeving een maatproduct is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Leverancier: Grafisch Voorne, de leverancier van de algemene voorwaarden, de opdrachtnemer, verkoper;
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan leverancier van de diensten van derden gebruik maakt;

2.3 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.5 Indien leverancier met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.6 Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de leverancier. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de leverancier zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden;

 • Overeenkomsten waarbij leverancier partij is, gelden eerst als gesloten:
  • Na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
  • Na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door leverancier uitgebrachte offerte;
  • Bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan leverancier van relevante bescheiden, zaken, die nodig zijn voor de opdracht;

3.2 Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk of via e-mail, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd aan de ontwerpstudio alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum;

3.3 Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft;

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

3.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten;

3.7 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de eisen door de Nederlandse wetgeving gesteld;

4.2 Leverancier stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, materialen, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;

4.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn;

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4.7 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;

4.8 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie of gebruik van een door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de verveelvoudiging of reproductie of gebruik voortvloeien. Ook in het geval dat er financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van opdrachtgever;

4.9 Leverancier heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4.10 Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De leverancier houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de leverancier, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer de leverancier opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 5 Proeven

5.1 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van leverancier ontvangen proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed eventueel gecorrigeerd of goedgekeurd aan leverancier terug te zenden dan wel deelt opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk aan leverancier mee of het gekeurde overeenkomstig de opdracht is dan wel maakt opdrachtgever aan leverancier eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;

5.2 Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen;

5.3 Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud/tekst van het opgeleverde product. Opdrachtgever zal bij de laatste drukproef zelf moeten controleren op eventuele inhoudelijke fouten.

Artikel 6 Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht

6.1 Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal – van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij leverancier verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient opdrachtgever op verzoek van leverancier de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;

6.2 De kosten van verzending aan leverancier van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag daarvan komen voor rekening van opdrachtgever;

6.3 Leverancier is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom;

6.4 De door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende beveiligd opgeslagen;

6.5 Leverancier is gerechtigd de zaken die zij van opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld;

6.6 Indien originelen en/of kopieën niet worden afgehaald, bewaart leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf datum overeenkomst. Na zes weken is leverancier gerechtigd de zaken op kosten van opdrachtgever te vernietigen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 Levering

8.1 Levering geschiedt af adres van leverancier, tenzij partijen anders overeenkomen;

8.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

8.3 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;

8.4 Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke te stellen;

8.5 Indien leverancier gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan leverancier ter beschikking heeft gesteld;

8.6 Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

8.7 Alvorens EPS, JPG, PNG of PDF bestanden worden opgeleverd zal de factuur moeten worden voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclamaties

9.1 Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen te (doen) onderzoeken. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan leverancier. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, al dan niet in combinatie met bewijsmateriaal in de vorm van verklaringen en/of foto’s, van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren;

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal leverancier slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde;

9.4 Klachten over door de leverancier verstrekte adviezen en informatie moeten binnen één week na kennisname door de opdrachtgever van de feiten waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd bij de leverancier worden ingediend;

9.5 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum;

9.6 Na het verstrijken van gemelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats exclusief BTW, belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in Euro’s;

10.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren met meer dan 10% is leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden contant of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente (na 30 dagen) c.q. wettelijke rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

11.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van leverancier op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

11.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door leverancier geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van leverancier totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen;

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren;

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

12.4 Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 Incassokosten

13.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

 

13.2 Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 Annulering

14.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met leverancier tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren voordat leverancier met de uitvoering is begonnen, wordt 10% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

14.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door leverancier aangeschafte zaken zoals materialen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan leverancier te voldoen;

14.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

15.2 Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van leverancier op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

15.4 Leverancier behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

16.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor:

 • Afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;
 • Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • Schade voortvloeiende uit de door haar verstrekte adviezen;
 • Onrechtmatig of ondeskundig gebruik door opdrachtgever van het geleverde;

16.3 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is leverancier nimmer aansprakelijk. Ook niet als het advies niet de goedkoopste oplossing is. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij leverancier bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij leverancier steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

16.4 Indien leverancier aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van leverancier te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

16.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij leverancier te worden ingediend;

16.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Vrijwaringen

17.1 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen, zaken of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

17.2 Indien opdrachtgever aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

18.1 Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkomen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van leverancier;

18.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;

18.3 Het verzenden of transport van de uitgevoerde opdracht c.q. het verkochte geschiedt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier, stagnatie in leveringen van zaken door toeleveranciers, stroom- en computerstoring worden daaronder begrepen;

19.3 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen;

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

19.5 Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 20 Geheimhouding

20.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

20.2 Indien leverancier op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Modellen

21.1 Is aan opdrachtgever een model, demo c.q. voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen;

21.2 Afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10% kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclamatie.

Artikel 22 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 23 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.